• 0

Designprocessen

En organiserad och bra struktur vid produktutveckling är viktigt, som grund använder jag mig av designprocessen, en designmetodik för att på ett systematiskt sätt hitta det bästa produktförslaget som matchar dina önskemål och förväntningar tillsammans med marknadens behov så bra som möjligt.

designprocessen

1 PLANERING

Första stadiet i design- och produktutvecklings-processen är planeringsstadiet. I samråd med dig bestämmer vi hur lång tid lång tid projektet kan ta och när vi förväntas ha en färdig prototyp/produkt.

I planeringsstadiet diskuterar vi även vilka förväntningar ni har på projektet och vilka mål som finns. Målet avgränsas och vi planerar vilka metoder som kommer att användas under projektets gång.

Med hjälp av planeringen tar vi även fram en kostnadsplan för projektet och diskuterar vilka resurser som finns.


2 ANALYS

När en bra planering är gjord påbörjas arbetet med att specificera vad som skall åstadkommas.

Här tar vi reda på exakta detaljer kring produktens specifikationer som till exempel målgrupp, vilka krav som finns på produkten och vilka behov som ska tillgodoses.

Analysen är viktig för att kunna ta fram en så ändamålsenlig produkt som möjligt. Här tar vi hänsyn till både de kriterier som finns från början av dig, samt de som framkommer i samband med analys och klargörande av uppgiften.


3 INFORMATIONSINSAMLING

I designprocessen använder vi oss av en rad olika kanaler för att samla in information. Några av kanalerna är benchmarking (för att ta reda vilka konkurrerande produkter som finns på marknaden), relevanta mätningar, marknadsundersökningar, digitala enkäter, intervjuer samt litteratursökningar.

Vid all informationsinsamling granskas källan för att informationen ska vara korrekt och tillförlitlig.


4 KONCEPTGENERERING

Vid framtagning av koncept används informationen från de föregående faserna till att generera olika idéer och förslag på lösningar. Här använder vi oss av en rad kreativa processer som bland annat brainstorming och mindmapping.

Vi gör funktionsanalyser genom att väga olika egenskaper mot varandra och på så sätt hitta det resultat som bäst motsvarar den uppsatta kravspecifikationen.

För kunder med ett befintligt sortiment görs en karakteristisk studie av företagets profil som sedan appliceras på den nya produkten om så önskas.

Skisser tas fram, antingen digitalt eller för hand, som sedan används som grund för produkten.


5 PROTOTYP

När vi i samråd med dig som kund bestämt oss för ett slutgiltigt koncept ritar vi ofta upp en tredimensionell modell av produkten. Syftet är att kunna se modellen i olika vinklar innan en fysisk prototyp byggs. Vi kan även simulera hur en mekanisk produkt fungerar och upptäcka eventuella brister i modellen.

För att ha ett bra beslutsunderlag arbetar vi även med fysiska modeller av olika slag. Det kan vara en modell som visar form, ytegenskaper och färg, funktionsprototyp eller kompletta prototyper som är anpassade för serieproduktion och som kan prövas av kunden.

pinklady_process


Hör gärna av dig om du har några frågor, om jag kan hjälpa dig med något, eller om det finns intresse av att starta någon form för samarbete.

Email: elise(at)designbyelise(com)

Telefon: +46 702270464

Close Cart